Monday, 9 May 2011

Pertidaksamaan Logaritma

Bilangan pokok a > 0 ¹ 1
Tanda pertidaksamaan tetap/berubah tergantung nilai bilangan pokoknya
a > 1
0 < a < 1
a log f(x) > b ® f(x) > ab
a log f(x) < b ® f(x) < ab

(tanda tetap)
a log f(x) > b ® f(x) < ab
a log f(x) < b ® f(x) > ab

(tanda berubah)
syarat f(x) > 0

Contoh:
Tentukan batas-batas nilai x yang memenuhi persamaan

 1. ²log(x² - 2x) < 3
  a = 2 (a>1) ® Hilangkan log ® Tanda tetap


  - 2 < x < 0 atau 2 < x < 4

  1. x² - 2x < 2³
   x² - 2x -8 < 0
   (x-4)(x+2) < 0
   -2 < x < 4

  2. syarat : x² - 2 > 0
   x(x-2) > 0
   x < 0 atau x > 2

 2. 1/2log (x² - 3) < 0
  a = 1/2 (0 < a < 1) ® Hilangkan log ® Tanda berubah


  x < - 2 atau x > 2

  1. (x² - 3) > (1/2)0
   x² - 4 > 0
   (x -2)(x + 2) < 0
   x < -2 atau x > 2

  2. syarat : x² - 3 > 0
   (x - Ö3)(x + Ö3) > 0
   x < Ö3 atau x > Ö3

0 comment:

Post a Comment