Tuesday, 19 April 2011

Sunda_Kecap Sesebutan Waktu


1.      Kecap Sesebutan Waktu
A.     Sesebutan waktu dina sapoé sapeuting
Wanci janari gedé
Tabuh 01.00 – 03.00
Wanci janari leutik
Tabuh 03.30 – 04.30
Wanci balébat
Kira-kira tabuh 04.30
Wanci carangcang tihang
Kira-kira tabuh 04.30 – 05.00
Wanci haneut moyan
Kira-kira tabuh 07.00 – 08.30
Wanci rumangsang
Kira-kira tabuh 09.00
Wanci pecat sawed
Kira-kira tabuh 10.00
Wanci manceran
Tabuh 12.00
Wanci lingsir ngulon
Tabuh 13.00
Wanci panonpoé satangtung
Kira-kira tabuh 15.00
Wanci tunggang gunung
Kira-kira tabuh 16.00 – 17.00
Wanci sariak layung
Kira-kira tabuh 17.00 – 18.00
Wanci sareupna
Kira-kira tabuh 18.30
Wanci sareureuh budak
Tabuh 20.00
Wanci tengah peuting
Tabuh 24.00

B.      Sesebutan waktu séjénna
Sakedét nétra
Sakiceup, nuduhkeun waktu nu sakeudeung pisan
Sakilat
Méh saharti jeung sakiceup, diupamakeun kana kilat nu ngaburinyay
Sapanyeupahan
Nuduhkeun waktu anu teu sabaraha lilana, kira-kira sarua lilana jeung anu keur nyeupah
Saumur jagong
Kira-kira tilu bulan satengah
Sataun landung
Sataun leuwih
Sawindu
Dalapan taun
Saabad
Saratus taun

0 comment:

Post a Comment