Tuesday, 19 April 2011

Sunda_1.1 Wangenan Basa


1.1  Wangenan Basa
Naon ari basa téh?, pikeun ngajawab éta panalék, urang bisa ningal heula basa tina dua jihat, nya éta jihat ‘wangun’ jeung jihat ‘eusi’. Nilik kana wangunna, adegan lahirna (surface structure), basa téh mangrupa wujudiah sora kayaning foném, morfém, kecap, frasa, klausa, kalimah, jeung wacana nu diwangun ku alat ucap manusa mangrupa parole, sipatna hétérogén tur rélatip gancang robah.
Ari eusina, adegan batinna (deep structure), basa téh mangrupa komponén anu diwangun ku aturan kayaning aturan fonologi, morfologi, sintaksis, jeung semantik. Diwangun ku pikiran manusa mangrupa langue, sipatna homogén tur rélatip angger.
Jadi demi kana définisina nu dimaksud ‘Basa’ téh nya éta sistem lambang sora omongan anu dihasilkeun ku alat ucap manusa kalawan sistematis tur konvénsional antaranggota masarakatna pikeun tujuan komunikasi. (Sudaryat, 1991:1)

1 comment: