Tuesday, 19 April 2011

Sunda_Dangding


1.      Dangding
Dangding mangrupa salasahiji kabinagkitan Sunda nu asalna ti Mataram, asup ka Sunda heula pandeuri jeung seni wayang, seni batik, katut basa lemes. Dangding kawengku ku basa ugeran, nya éta kawengku ku patokan-patokan pupuh.
Ari guguritan nya éta jejer atawa poko nu dijieun dangding. Pupuh aya tujuh belas rupa patokan pikeun ngadangding. Dina dangding aya nu disebut guru lagu jeung guru wilangan.
Guru lagu nya éta sora panungtung dina unggal padalisan, ari guru wilangan nya éta lobana engang (suku kata) dina unggal padalisan
Watekna pupuh.
a.       Asmarandana                    : birahi, silih asih
b.      Balakbak                           : pikaseurieun, bodoran
c.        Dangdang gula                 : kabungahan, kaagungan
d.      Juru demung                     : kaduhung, hanjakal
e.       Durma                               : ngambek, paséa, gelut, perang
f.       Gambuh                            : tambuh laku, samarpolah, bingung
g.      Gurisa                                : tamba kesel, pangangguran
h.      Kinanti                              : prihatin, harepan, ngadago
i.        Ladrang                             : banyol, heureuy, gogonjakan
j.        Lambang                           : cara ladrang ngan leuwih motah
k.      Magatru                             : nyelang carita, ngeusi, prihatin
l.        Maskumambang                : prihatin, sasambat, nyeri, nalangsa
m.    Mijil                                   : susah sedih, cilaka, tiiseun, jempling
n.      Pangkur                             : lumampah, napsu, sadia rék perang
o.      Pucung                              : piwuruk, wawaran, kagét, éling
p.      Sinom                                : gumbira, senang
q.      Wirangrong                       : éra, wirang, apes, rugi

Conto hiji-hijina:
a.       Asmarandana
GL                               GW
Nya kitu deui ka nyai                                                                i                                    8
Sing junun terus sakola                                                             a                                   8
Ka kota lain rék nyalsé                                                              é                                   8
Ulah rék kamalinaan                                                                 a                                   8
Pelesir senang-senang                                                               a                                   7
Pan hidep kawengku waktu                                                      u                                   8
Kudu tamat na mangsana                                                         a                                   8

b.      Balakbak
GL                               GW
            Irung mancung huntu tonggar ngomong sugal,  si garéng        é                                  15
            Gampang ambek teu pupuguh ka sasaha, ngagambréng           é                                  15
            Kahayangna, teu kaop teu ditedunan, nyanggéréng                 é                                  15

c.       Dangdanggula
GL                               GW
Laut kidul kabéh katingali                                                         i                                   10
Ngembat paul kawas dina gambar                                             a                                  10
Ari rét ka tebéh kalér                                                                 é                                  8
Batawi ngarunggunuk                                                               u                                  7
Lautna mah teu katingali                                                           i                                   9
Ukur lebah-lebahna                                                                    a                                  7      
Semu-semu biru                                                                         u                                  6
Ari rét ka tebéh wétan                                                               a                                  8
Gunung Gedé kawas nu ngajakan balik                                    i                                   12
Méh baé kapiuhan                                                                      a                                  7
d.      Juru Demung        
GL                               GW
            Ayeuna kantun hanjakal                                                            a                                  8
            Sabada pun bapa ngantun                                                          u                                  8
            Teu aya nu ngaping                                                                    i                                   6
            Da pun biang teu damangan                                                      a                                  8
            Ka saha abdi nyalindung                                                           u                                  8
           
e.       Durma
GL                               GW
            Ngérab-ngérab bandéra Nagri Amarta                                       a                                  12
            Ngaleut paraprajurit                                                                   i                                   7
            Muru Kurusétra                                                                          a                                  6
            Ngagedur sumangetna                                                               a                                  7
            Mun kudu nemahan pati                                                            i                                   7
            Ihlas jeung luas                                                                          a                                  5
            Asal nagri walagri                                                                      i                                   7

f.       Gambuh   
GL                               GW
            Basa adi humarurung                                                                 u                                  7
            Rampang-reumpeung manéhna  téh bingung                             u                                  10
            Meuli obat da puguh teu boga duit                                            i                                   12
            Jeung adi saha nu nunggu                                                          u                                  8
            Lamun ditinggal ka toko                                                            a                                  8

g.      Gurisa
GL                               GW
            Aki pondok lancinganna                                                           a                                   8
            Nu loréng-loréng warnana                                                        a                                   8
            Kaos oblong gambar naga                                                         a                                   8
            Nyandak ransel kamamana                                                       a                                   8
            Baris turis Nagri Jepang                                                            a                                   8
            Nunggang trél ngaroris sérang                                                  a                                   8
Tukang ojég dibalapan                                                              a                                   8h.      Kinanti
GL                               GW
            Budak leutik bisa ngapung                                                       u                                   8
            Babaku ngapungna peuting                                                      i                                    8
            Nguriling kakalayangan                                                            a                                   8
            Néangan nu amis-amis                                                              i                                    8
            Sarupaning bungbuahan                                                            a                                   8
            Naon baé nu kapanggih                                                            i                                    8

i.        Ladrang
                                                                                                      GL                               GW
      Aki Dartam leumpangna ngagidig                                            i                                    10
      Gancang pisan 2 X                                                                   a                                    4 (2 kali)
      Bari aya nu dijinggjing                                                              i                                    8
      Mawa kisa eusina ucing anakan                                                a                                   12

j.        Lambang
Asin hayang jadi jalma                                                              a                                    8
Sangkan ucing teu ngahakan                                                    a                                    8
Malah mun ucing ngabangsat                                                   a                                    8
Rék digebah satakerna                                                              a                                    8

k.      Magatru
Dina témbok ngajeblag tapak sapatu                                        u                                   12
Nu bogana tangtu jurig                                                             i                                     8
Da jalma mah moal kitu                                                            u                                    8
Ngaliwat geus maranti                                                              i                                     8
Ngalangkung ka lawang panto                                                o                                    8

l.        Maskumambang
Ibu tangtos sering pisan rengat galih                                          i                                   12
Abdi nu bahula                                                                           a                                    6
Ayeuna mung ukur ceurik                                                           i                                     8
Mun émut dosa harita                                                                 a                                 8
m.    Mijil
Réa jalma tapi jempé jempling                                                i                                   10
Teu aya nu ngomong                                                               o                                  6
Rereb reureuh ririh rinéh répéh                                               é                                  10
Ngan sakapeung aya leungeun usik                                        i                                   10
Tapi anteng deui                                                                     i                                    6
Ukur ngebét buku                                                                   u                                  6

n.      Pangkur
Seja nyaba ngalalana                                                               a                                  8
Ngitung lembur ngajajah milang kori                                      i                                   11
Henteu puguh nu dijugjug                                                      u                                  8
Balik paman sadaya                                                                a                                  7
Nu timana tiluan semu rarusuh                                               u                                  12
Lurah begal ngawalonan                                                         a                                  8
Aing ngaran Jayapati                                                              i                                   8

o.      Pucung
Éstu untung nu bisa mupunjung indung                                 u                                  8
Jeung nyenangkeun bapa                                                        a                                  6
Tanda yén bagjana gedé                                                         é                                  8
Hirup mulus kaseundeuhan ku berekah                                  a                                  12

p.      Sinom
Aya hiji rupa kembang                                                            a                                  8
Raranggeuyan tapi leutik                                                        i                                   8
Rupana bodas kacida                                                              a                                  8
Matak lucu liwat saking                                                          i                                   8
Hanjakalna teu seungit                                                            i                                    7
Lamun ku urang diambung                                                     u                                  8
Kitu sotéh tibeurang                                                               a                                  7
Lamun seug mungguh tipeuting                                             i                                    8
Sumeleber nyambuang sapakarangan                                     a                                  12

q.      Wirangrong
Mun jeung baturna papanggih                                                i                                    8
Manéhna mindeng ngaléos                                                     o                                  8
Éraeun lamun keur kumpul                                                     u                                  8
Da puguh batur mah rajin                                                       i                                   8
Sabab daria diajar                                                                   a                                  8

1 comment:

  1. Ulah anjeun kudu injeuman a? Lamun enya! Kontak Samudra Kauanganan jeung Mortgages kawates ® jumlah injeuman leutik jeung badag. Urang méré kaluar injeuman di laju dipikaresep 2%. Contact us ayeuna via e-mail di oceanfinance459@gmail.com .We ogé méré kaluar ti. £ 5 rebu Pon ka 100 juta Pon pikeun individu jeung pausahaan, kiridit nyaeta sadia pikeun sadaya mandang kabangsaan.

    ReplyDelete