Saturday, 16 April 2011

PAI Tarikh Dan Peradaban ISLAM


PENDALAMAN MATERI PAI ASPEK: 
TARIKH DAN PERADABAN ISLAM
Pendidikan Agama Islam
Kompetensi Tarikh dan Peradaban Islam
KOMPETENSI TARIKH DAN PERADABAN ISLAM
Kompetensi Tarikh dan Peradaban Islam
TARIKH DAN PERADABAN ISLAM
KOMPETENSI TARIKH DAN PERADABAN ISLAM
Komptensi Tarikh dan Peradaban Islam
KRITERIA TINGKAT KESULITAN MATERI PELAJARAN PAI ASPEK TARIKH DAN PI
KRITERIA TINGKAT KESULITAN MATERI PELAJARAN PAI ASPEK TARIKH DAN PI
Oleh
Aprianto
Widyaiswara Pertama
SOAL
1.Jelaskanlah pengertian tarikh dan peradaban Islam!
2.Jelaskanlah manfaat dari pembelajaran PAI aspek Tarikh dan Peradaban Islam!
3.Tuliskanlah jumlah KD Tarikh dan Peradaban Islam pada SMA/SMK!
4.Apa saja materi pokok Tarikh dan Peradaban Islam pada SMA/SMK?
KOMPETENSI
  Menguraikan tentang materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam aspek Tarikh dan Peradaban Islam pada SMA/SMK
INDIKATOR
1.Menjelaskan pengertian tarikh dan peradaban Islam
2.Menjelaskan manfaat dari pembelajaran PAI aspek Tarikh dan Peradaban Islam
3.Menentukan jumlah KD Tarikh dan Peradaban Islam pada SMA/SMK!
4.Menguraikan materi pokok Tarikh dan Peradaban Islam pada SMA/SMK?
Visi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam
  Terwujudnya Keagamaan dan Terbinanya Keberagamaan Peserta Didik yang Sempurna (Kaffah) pada Jenjang SMK/SMA
Misi Mata Pelajaran 
Membentuk peserta didik yang memiliki iman yang fungsional dan berkesinambungan dalam beribadah kepada Allah SWT
Membentuk kepribadian peserta didik yang berakhlakul karimah
Menumbuhkan suasana keagamaan di sekolah yang Islami dilandasi toleransi dan kedamaian yang hakiki
KENAPA PERLU KAJIAN DAN ANALISIS PENGEMBANGAN ASPEK TARIKH DAN PERADABAN ISLAM?
Standar Kompetensi Lulusan 
PENGEMBANGAN 
Hasil & Urutan Pengembangan 
MANFAAT MEMPELAJARI 
3 (TIGA) DIMENSI 
Peta Pencapaian Kompetensi
Standar Isi Mata Pelajaran Agama Islam Aspek Tarikh dan Peradaban Islam
NABI PANDAI MEMBACA DAN MENULIS
هو الدى بعث فى الأمين رسولا منهم يتلوا عليهم أيته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب و الحكمة و ان كانوا من قبل لفى ضلال مبين {الجمعة: 2}
Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka" (al-Jumu’ah (62) :2)
واتل عليهم نبأ أبنى أدم بالحق {المائدة: 27}
Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya” (al-Maidah (5): 27)
BANI ABBASIYAH
Dibentuk oleh keturunan dari paman Nabi Muhammad yang termuda, Abbas. Berkuasa mulai tahun 750 dan memindahkan ibukota dari Damaskus ke Baghdad
Memegang kekuasaan kekhalifahan selama tiga abad, mengkonsolidasikan kembali kepemimpinan gaya Islam dan menyuburkan ilmu pengetahuan dan pengembangan budaya Timur Tengah
Pada masa kekhalifahan ini dunia Islam mengalami peningkatan besar-besaran di bidang ilmu pengetahuan. Salah satu inovasi besar pada masa ini adalah diterjemahkannya karya-karya di bidang pengetahuan, sastra, dan filosofi dari Yunani, Persia, dan Hindustan. Tokoh: Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Farabi
WILAYAH KEKHALIFAH ABBASIYAH PADA MASA JAYANYA
ISLAM DI NUSANTARA
Masuk sejak Abad ke-7: Tahun 648 diterangkan telah ada koloni Arab Muslim di pantai timur Sumatera
Masuk melalui perdagangan Arab, Persia, India dan China
PROSES AWAL PENYEBARAN ISLAM DI INDONESIA
Perdagangan dan Perkawinan
Pembentukan masyarakat Islam dari tingkat ‘bawah’ dari rakyat lapisan bawah, kemudian berpengaruh ke kaum birokrat
Gerakan Dakwah, melalui dua jalur yaitu: ulama keliling dan pendidikan pesantren
Strategi Pembelajaran PAI 
DISKUSI:
Bukti Hasil Belajar

0 comment:

Post a Comment