Monday, 11 April 2011

Makalah Ulumul Qur’an – Nuzulul Qur’an

Makalah Ulumul Qur’an – Nuzulul Qur’an

download makalah ulumul quran - nuzulul quran
Download Makalah Ulumul Qur’an – Nuzulul Qur’an. Kali ini saya akan coba share satu makalah dari mata kuliah Ulumul Qur’an, di STAI Bengkalis khususnya lokal PAI Extension semester II mata kuliah ini disampaikan oleh dosen Bapak Akhroji, S.Pdi.I, di semester II ini beliau masih bertahan mengajar dimana di semester I sebelumnya beliau juga mengajar di lokal kami membawakan mata kuliah Qiroat Qur’an. Ada sepuluh pokok bahasan yang terkandung dalam mata kuliah Ulumul Qur’an ini dan seperti biasanya pak Akhroji membagi lokal kami menjadi sepuluh kelompok dan tiap-tiap kelompok wajib menyiapkan makalah yang sesuai dengan pokok bahasan tersebut kemudian mempresentasikannya.
Kelompok pertama seperti biasa menjadi langganan saya, di temani oleh Sri Minarni dan Erma Astuti, judul makalah Ulumul Qur’an ini adalah Nuzulul Qur’an atau peristiwa turunnya Al Qur’an. Secara garis besar makalah Ulumul Qur’an dengan judul Makalah Nuzulul Qur’an ini adalah :

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG
Agama Islam, agama yang kita anut dan dianut oleh ratusan juta kaum Muslim di seluruh dunia, merupakan way of life yang menjamin kebahagiaan hidup pemeluknya di dunia dan di akhirat kelak. Ia mempunyai satu sendi utama yang esensial yaitu berfungsi memberi petunjuk ke jalan yang sebaik -baiknya. Allah berfirman, “Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk menuju jalan yang sebaik-baiknya” (QS, Al Isra : 9).
Al-Quran memberikan petunjuk dalam persoalan-persoalan akidah, syariah, dan akhlak dengan jalan meletakkan dasar-dasar prinsip mengenai persoalan-persoalan tersebut; dan Allah SWT menugaskan Rasul untuk memberikan keterangan yang lengkap mengenai dasar -dasar itu: “Kami telah turunkan kepadamu Al -Dzikr (Al-Quran) untuk kamu terangkan kepada manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka agar mereka berpikir ” (QS An Nahl : 44).
Disamping keterangan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, Allah SWT memerintahkan pula kepada umat manusia seluruhnya agar memperhatikan dan mempelajari Al-Quran: “Tidaklah mereka memperhatikan isi Al -Quran, bahkan ataukah hati mereka tertutup” (QS Muhammad :24). Mempelajari Al-Quran adalah kewajiban. Ada beberapa prinsip dasar untuk memahaminya, khusus dari segi hubungan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Atau, dengan kata lain, mengenai “memahami Al -Quran dalam Hubungannya dengan Ilmu Pengetahuan.”(Persoalan ini sangat penting, terutama pada masa-masa sekarang ini, dimana perkembangan ilmu pengetahuan demikian pesat dan meliputi seluruh aspek kehidupan).
I.2 IDENTIFIKASI DAN PEMBATASAN MASALAH
Penting bagi kita untuk mengetahui sejarah turunnya Al Qur`an, agar menambah keteguhan iman kita kepada kitab Allah SWT dan tetap pada ajaran Islam. Apabila kita tidak mengetahui sejarah, maka kecenderungan mengulangi sejarah seperti masa lalu ketika terjadinya pemalsuan al-Qur’an pada masa-masa awal Islam akan terjadi lagi. Apalagi mengingat sekarang ini bebas dan maraknya ajaran-ajaran “nyeleneh” yang bermunculan. Wacana tentang sejarah al-Quran, seperti bagaimana al-Qur’an diturunkan, bagaimana para ulama’ menjaga al-Quran dari masa ke masa perlu diketahui oleh ummat Islam. Bagimana sejarah turunnya al -Qur’an tersebut? dan apa yang dapat kita ambil pelajaran dari sejarah turunnya al -Qur’an? Dan banyak hal yang mesti kita ketahui tentang al-Qur’an ini.
I.3 RUMUSAN MASALAH
Memperhatikan realita yang telah diuraikan diatas perlu adanya pemahaman tentang Nuzulul Qur’an itu sendiri yang dirumuskan sebagai berikut :
1. Mengetahui secara gamblang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nuzulul Quran, seperti pengertian dan sejarah turunnya al Qur’an.
2. Menjelaskan pengumpulan dan periode turunnya al Qur’an.
3. Menguraikan hikmah diturunkannya al Qur’an.
I.4 TUJUAN PEMBAHASAN
Tujuan dari diadakannya pembahasan ini adalah sebagai berikut :
1. Kita dapat mengetahui pengertian dan sejarah turunnya al Qur’an.
2. Mengetahui masa-masa pengumpulan dan periode turunnya al Qur’an ketika zaman Rasulullah.
3. Mengetahui hikmah diturunkannya Al Qur’an secara berangsur-angsur.
I.5 KEGUNAAN PEMBAHASAN
Kegunaan dari pembahasan ini adalah :
a. Bagi kami pembahasan ini merupakan wahana latihan pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah.
b. Dengan adanya pembahasan ini tentunya kami semua akan semakin memperkaya ilmu pengetahuan kami khususnya tentang Nuzulul Qur’an.

0 comment:

Post a Comment