Sunday, 18 September 2011

Laleur Bodas

SamsuBasri hahadéan jeung Lili. Dina hiji peuting waktu keur nariis di Haur Duni, maranéhna bet merego Didi nyieun lampah teu uni jeung Sumarni. Didi terus ngunek-ngunek, hayang nyilakakeun Basri.
Basri haben diganggu maké rupa-rupa jalan. Sa­je­roning kitu, Basri sok remen narima surat pondok ti “Laleur Bodas”, tepi ka manéhna remen salamet tina laku jahat panggawé deungeun. Saha ari “La­leur Bodas” téh?

Laleur Bodas téh caritana basajan, henteu pa­beu­lit cara ilaharna carita mistéri, tapi henteu weléh ngahudang kapanasaran anu maracana. Pangarangna tapis pisan dina ngarasiahkeun saha saenyana “Laleur Bodas” téh” — Ajip Rosidi
Citakan I, 2002; 14,5 x 21 cm.; 188 kaca; Rp 20.000,-
Sumber

0 comment:

Post a Comment